Bankskatten slår hårt mot banker med hög service

Bankskatten riskerar att slå hårdare på personalintensiva finansiella institut. Om regeringen bedömer att en ny skatt på finansiella institut är bra för Sverige så måste den införas på ett sätt som är konkurrensneutralt.

Regeringen tillsatte under 2015 en utredning som har till uppgift att ge förslag på ytterligare en skatt för den finansiella sektorn. Regeringen anser att den finansiella sektorn har en skattefördel jämfört med andra företag i och med att finansiella tjänster är undantagna från mervärdesskatt. Detta är en felaktig bedömning. Mervärdesskatt betalas inte av någon annan än kunden. Ett finansiellt institut betalar ingen moms men får heller inte dra av en sådan.

Om nu regeringen kommer fram till att en ny bankskatt ska införas är det viktigt att den blir konkurrensneutral och därmed inte missgynnar vissa institut. Men i direktiven till utredningen anger regeringen att institutets lönesumma kan utgöra en grund för skattens storlek. Ju fler medarbetare desto högre skatt. Detta får till följd att de banker och andra finansiella institut, vars affärsidé bygger på det personliga mötet tillsammans med en hög service till kund och som därmed är mer personalintensiva, riskerar att missgynnas.

I praktiken skulle förslaget innebära att mindre banker, som valt att ha relativt fler anställda per intäktskrona, för att behålla en hög servicegrad och fler kontor på små och medelstora orter, blir beskattade på ett inte konkurrensneutralt sätt. För banker, vars yttersta syfte är att agera långsiktigt i sina kundrelationer och dessutom skapa samhällsnytta på de orter man verkar, skulle en sådan lönebaserad skatt försämra förutsättningarna att fortsätta sin verksamhet i samma utsträckning som idag. Det riskerar att få till följd att landsbygden utarmas ännu mer än vad som sker idag. Dessutom skapar en lönebaserad skatt starka incitament för att genomföra personalreduktioner, och därmed minskar servicen till kund.

Som företrädare för 59 sparbanker, med stor betydelse för drygt 2 miljoner kunder i den stora del av Sverige som ligger utanför de största städerna vill vi framhålla vikten av att en framtida bankskatt, för det fall regeringen kommer fram till att den ska införas, ska beräknas på ett sätt som inte ytterligare försämrar för kunderna och för landsbygden. Vi anser att man i lagförslaget bör utgå från en beräkning som blir rättvis för alla aktörer och minimerar kostnaden för kund. Balansomslutningen skulle kunna vara en utgångspunkt.