Konferens med viktiga frågor för sparbankerna

I morgon och på torsdag samlas sparbankerna till vår årliga Ordförande- och vd-konferens. Det kommer vara viktiga frågor som kommer belysas under två dagar. En fråga som kommer belysas ur flera synvinklar är bankskatten, vilken vi anser att beslutsfattarna utgår från ett felaktigt beräkningsunderlag. Den slår oproportionerligt mot olika delar av marknaden. Vi kan inte se att en skatt av den här arten gynnar någon annan än staten och missgynnar kunden. Den skapar även incitament för bolagen att minska sin personalstyrka, vilket missgynnar sparbanker som har som affärsidé att finnas nära kunden och ha en fysisk närvaro på många platser runt om i hela landet.

En annan fråga som kommer belysas är implementeringen av MiFID II regelverket. I detta arbete kan vi med glädje konstatera att det strängare provisionsförbundet ser ut att läggas på hyllan. Därmed kan vi konstatera att vårt arbete med att förklara och informera beslutsfattare om regelverkets påverkan på sparbankerna har givit frukt.

Vi kommer även att diskutera AML-frågor. Vi får besök av SIMPT – Svenska institutet mot penningtvätt. Det är med glädje jag kan konstatera att Sparbankernas Riksförbund är med som en av initiativtagarna till detta institut, skapat från marknaden, som kommer att hantera frågeställningar från marknaden om dessa oerhört viktiga frågor. Det är viktigt att marknaden hanterar frågorna på ett likvärdigt sätt, och det är vår förhoppning att institutet kan vara till stor nytta och hjälp.

Vi får även besök av förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick och får lyssna till hennes syn på marknaden. Även besök från Swedbank genom koncernchefen Birgitte Bonnesen blir en intressant programpunkt. Hur kommer den digitala framfarten kunna kombineras med det personliga mötet, är frågor vi ofta ställer oss.

Jag ser fram emot två mycket givande dagar.