REMISSYTTRANDE: Svar på Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder.

Sammanfattning

Förbundet motsätter sig Riksbankens förslag till ny, detaljerad statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder.
 

Förbundet ansluter sig till Svenska Bankföreningens svar på förslaget.

 

 

Stockholm den 17 november 2017

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande direktör                                        

Lena Silén                                                                             

REMISSYTTRANDE om Promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande (Fi2017/03188/FPM)

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget.  Förbundet anser att begränsningarna av vilka flyttavgifter som får tas ut är väl avvägda, men behöver preciseras i kommande föreskrifter. Detta gäller även handläggningstid vid flytt.

Förbundet ansluter sig i övrigt till Svensk Försäkrings remissyttrande av 2017-11-01.

 

Yttrande

Förbundet ställer sig bakom att de avgifter som försäkringsföretagen får ta ut vid en flytt förtydligas och att de ska vara direkt kopplade till den administrativa hanteringen av flytten.

Jan Hedqvist är ny medarbetare på Sparbankernas Riksförbund

Tillsammans med Bengt Nordström kommer Jan Hedqvist arbeta med juridik och compliance-frågor på Förbundet med start från och med nu.

Jan är jurist med specialisering på finansiell lagstiftning, företagsstyrning och riskhantering samt regelgivning inom dessa områden. Han har 15 års erfarenhet från internationell regelgivning som Baselkommittén för banktillsyn och EU Kommissionen. Han har arbetat med tillsyn på Finansinspektionen i nästan 19 år och innan dess som Management konsult i 8 år varav 4 år på en intern revisionsbyrå. Jan kommer närmast från KPMG

 

REMISSYTTRANDE: om Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa (Fi2017/03554/B)

Sammanfattning

Förbundet avgränsar sitt svar till förslag till lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa.

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa.

 

Hållbarhetscoacher ska hjälpa 11 sparbanker att nå ut med sparbanksidén

Igår träffades de blivande sparbankscoacherna för en kickoff med Sustainergies och Sparbankernas Riksförbund. Det var nyfikna och intresserade studenter som tog del av informationen om sparbankerna och vad jobbet som coach innebär.

Studenterna läser olika utbildningar eller kurser och kommer från närliggande lärosäten till banken som de ska coacha.

 

Möt årets Sparbankscoacher

Bakre raden på bilden:

Mia Bergvall läser grafisk design och kommunikation på Linköpings universitet. Hon ska hjälpa Valdemarsviks Sparbank.

Sparbankernas inspel till att tydliggöra proportionalitetsprincipen

Sparbankerna viktiga för alla svenskars tillgång till bra banktjänster

För omkring 2 miljoner kunder – hushåll och företag - utanför storstadsområden är Sparbankerna den viktigaste bankrelationen. Det handlar om att ge privatpersoner tillgång till fullvärdiga banktjänster. Och det handlar om att ge mindre och medelstora företag utanför storstäderna möjlighet att växa med marknadsutvecklingen i den takt de förtjänar. Sparbankerna har sedan länge tagit ansvaret för att främja en sund utveckling och tillväxt, även utanför storstäderna.

Lantbruksbarometern hösten 2017: Stark framtidstro hos Sveriges lantbrukare

Bäst lönsamhet upplever fortfarande gris- och nötkötts-producenterna med ett lönsamhetsindex på 70 respektive 52. Med ett index på minus 40 upplever växtodlingsproducenterna den svagaste lönsamheten, men de tror på en något förbättrad lönsamhet till hösten 2018. Mjölkproducenterna har en kraftigt förbättrad lönsamhet. Deras lönsamhetsindex har på ett år gått från minus 86 till plus 26.

Personalförändring

Lars Westin har lämnat sin tjänst som chefsjurist på Sparbankernas Riksförbund. De ärenden som möjligen skulle hamnat på Lars Westins bord kan tills vidare kanaliseras via Anders Thorson, anders.thorson@sparbankerna.se

 

 

Remissyttrande

Du finner yttrandet här.

Remissyttrande

Du finner yttrandet här.

Sidor