Fem frågor till Hans Tiderman

  • 45 år
  • Vd Tjörns Sparbank, började 21 maj 2018.
  • Civilekonom, arbetat 16 år inom Swedbank i olika ledarroller bland annat som Private Banking chef, kontorschef och kundcenterchef.

 

Vilken är din banks hjärtefråga?

– Fortsätta vara en stark aktör i vårt samhälle. Konstant jobba för att vara en bra arbetsgivare för då smittar det av sig till våra kunder och vi kan ge tillbaka ännu mer till bygden.

 

Bästa upplevelsen?

– Att varje kväll få läsa god natt saga till mina barn.

 

REMISSYTTRANDE Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till nya regler beträffande reglering av samhällsviktiga funktioner.

 

REMISSYTTRANDE Direktivet om ett ökat aktieägareengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till genomförande av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang.

 

Tillägg till remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Organisationerna tycker dock inte att den presenterade promemorian förmår belysa effekterna på ekonomin i samhället, och särskilt inte effekterna på kreditgivningen till små och medelstora företag. Sammantaget anser därför inte organisationerna att det presenterade underlaget är tillräckligt för att i dagsläget motivera behovet av en skärpt reglering i form av föreskrifter, eller att påskynda ett ikraftträdande av sådana föreskrifter.

 

REMISSYTTRANDE Finansinspektionens förslag till ändring av FI:s föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Inspektionen anför som huvudskäl för den föreslagna höjningen att systemriskerna har ökat sedan den förra höjningen. Inspektionen redovisar utvecklingen i flera indikatorer till stöd för sin uppfattning. Enligt förarbeten till buffertlagen ska ett buffertriktvärde beräknas som framför allt återspeglar kreditcykeln och de risker som beror på en alltför stor kredittillväxt samt den nationella ekonomins särdrag.

Anders Bäckman blir ny vd på Fryksdalens Sparbank

Anders Bäckman har tidigare haft uppdrag som regionchef för Nordea Sjuhärad och Halland, varit ansvarig för flertal privatkontor i och runt Göteborg samt varit landschef för Nordea Shipping.

– Det är med stor glädje och motivation som jag accepterat uppdraget som vd för Fryksdalens Sparbank. Det är en mycket välskött sparbank med en stark och stabil lokal närvaro, säger Anders Bäckman.

REMISSYTTRANDE Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering

Sammanfattning

Förbundet avstyrker Betänkandes förslag till nya regler och reglering av gräsrotsfinansiering.

 

REMISSYTTRANDE Hemställan om lagändring avseende skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker förslaget till lagändring avseende skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal och ställer sig därmed positiva till förslagen om ändringar av övergångsbestämmelser till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

 

REMISSYTTRANDE Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priipsförordningen

Förbundet avstyrker förslaget. Artikel 42 i Mifir och artikel 17 i Priipsförordningen ger Finansinspektionen rätt att vidta produktingripande under vissa förutsättningar. Bestämmelsen i 23 kap. 3b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden erinrar om Finansinspektionens rätt i detta hänseende, enligt sagda artikel i Mifir.

REMISSYTTRANDE Bättre tillsyn och modernisering av EUs konsumentskyddsregler

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till nya och ändrade regler beträffande fyra EU-direktiv som skyddar konsumenternas ekonomiska intressen.

 

Sidor