REMISSYTTRANDE – EBA draft Guidelines on ICT and security risk management

The Swedish Saving Banks Association support the proposed Guidelines, but have the opinion that Chapter 4.1 Proportionality should contain more precise rules on how proportionality should be interpreted with threshold when the rules is applicable for institutions based on size, their internal organization, the nature, scope, complexity and riskiness of the services and products that the financial institutions provide or intend to provide.

REMISSYTTRANDE Föreskrift om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

Förbundet är positivt till Förslaget.

Kravet på att myndigheter ska ansluta sig till PEPPOL är positivt eftersom det på sikt borde innebära att leverantörer inte behöver utveckla specifika anslutningar till varje myndighet. Kravet att varje upphandlande myndighet ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal medför troligen att fler företag får möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Dessa båda konsekvenser är positiva för företagen.

Bostadsrättsregister

Sparbankernas Riksförbund vill med denna skrivelse till fullo ställa sig bakom Svenska Bankföreningens framställning Hemställan om inrättandet av ett statligt bostadsrättsregister av den 2019-02-21.

 

Sammanfattande synpunkter

Förbundet menar att ett statligt bostadsrättsregister medför:

Christel Ödell blir ny vd på Häradssparbanken

Christel Ödell kommer närmast från Swedbank i Oskarshamn och hon har under sina 14 år inom Swedbank bland annat arbetat som företagschef och kontorschef. Christel tillträder sin tjänst som vd vid Häradssparbanken i maj.

– Christel har lång erfarenhet och stor kompetens för att möta de krav som ställs på en vd i en sparbank. Vi sökte en person som kan fortsätta att utveckla banken och bygden genom engagemang och ett ledarskap som får människor att växa, säger Ulrica Carlstedt, ordförande på Häradssparbanken Mönsterås.

Hållbarhetscoacher ger energi utifrån till sparbanker

I oktober började den tredje omgången av hållbarhetscoacher för sparbanker, ett samarbete mellan Sparbankernas Riksförbund och Sustainergies. I denna omgång har nio studenter runt om i Sverige tagit sig an uppdraget som hållbarhetscoach, det vill säga att självständigt driva ett projekt relaterat till samhällsnytta på en sparbank. Vilket projekt som ska drivas av coachen bestämmer banken själva. Sedan programmets start 2016 har ett 20-tal sparbanker deltagit och fått dra nytta av ett projekt drivet av en nyfiken och engagerad student. Några banker och coacher har återkommit fler år.

REMISSYTTRANDE över Riksbankens e-kronaprojekt delrapport 2

Sammanfattande synpunkter

Förbundet är positivt inställt till att Riksbanken fortsätter att utreda lämpliga former för Riksbanken att tillhandahålla e-krona. Förbundet anser således inte att frågan om behov av e-krona är tillräckligt utredd för att någon egentlig uppfattning kan skapas. Enligt Förbundet behöver en eventuell fortsatt utredning klarare precisera vilka behov som en e-krona avses tillfredsställa och därtill förklara varför e-kronan är att föredra istället för andra alternativ.

Anneli Nilsson blir ny vd på Ölands Bank

En enig styrelse har utsett Anneli Nilsson till ny vd för Ölands Bank för att efterträda Mårten Lindberg, som går vidare mot nya utmaningar. Anneli har lång erfarenhet inom banken och har senast haft rollen som Affärs- och Rörelsechef och ställföreträdande vd på Ölands Bank. Anneli och Mårten kommer nu att påbörja arbetet med överlämning och exakt datum när Anneli tillträder sker enligt överenskommelse.

REMISSYTTRANDE Ett snabbare bostadsbyggande

Sammanfattning

Förbundet har förståelse för regeringens bevekelsegrunder för att tillsätta den aktuella utredningen och delar uppfattningen om att möjligheterna att snabba på bostadsbyggandet är en viktig fråga. Förbundet avstyrker emellertid förslaget, eftersom Förbundet anser att förslaget innehåller delar som inte är tillräckligt utredda och eftersom förslaget innehåller reglering som Förbundet inte finner tillräckligt rättssäker.

 

Sparbanken Västra Mälardalen erhåller rating BBB+

Sparbanken Västra Mälardalen har den 9 januari 2019 erhållit kreditbetyg BBB+ med stable outlook av Nordic Credit Rating.

– Vi är därmed en av de första sparbankerna i Sverige med en officiell rating. Genom vår rating inom investment grade ökar vi intresset för vår upplåning på kapitalmarknaden, säger Mikael Bohman, vd på Sparbanken Västra Mälardalen.

Det är främst tack vare sin starka balansräkning och marknadsposition som Sparbanken erhållit ratingen BBB+.

Sidor