REMISSYTTRANDE till Finansdepartementet

Avsnitt 3

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget om en tillfällig bestämmelse för fortsatt tillgång till investeringstjänster från företag i Förenade kungariket.

 

REMISSYTTRANDE - Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förbundet har inget att erinra mot den föreslagna regleringen som innebär att rapportering enligt 4 kap 3 § PTL ska göras i Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se.

Förbundet vill erinra myndigheten om att den föreslagna webbportalen inte får utformas på sådant sätt att en rapportör, för att kunna fullgöra rapporteringsplikten, tvingas lämna uppgifter som Polismyndigheten saknar bemyndigande att meddela föreskrifter om.    

REMISSYTTRANDE Genomförandet av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

Mekanismen för bank- och betalkonton

Förbundet anser att reglerna om mekanismen inte bör utformas på sådant vis att mekanismen får en mer omfattande funktion än vad direktivets minimiregler kräver.

REMISSYTTRANDE - Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Sammanfattande synpunkter

Sparbankernas Riksförbund är positiva till förslaget om att även mäklarföretag ställs under tillsyn. Förbundet vill dock anföra några synpunkter på förslaget, dels den föreslagna definitionen av närstående och dels det utredningen skriver i författningskommentaren om små och stora mäklarföretags skyldigheter.

 

Närstående

Förbundet tillstyrker att den nuvarande närstående kretsen utvidgas till att även omfatta mäklare som bedriver verksamhet i samma mäklarföretag.

REMISSYTTRANDE – Tryggad tillgång till kontanter

Förbundet har beretts tillfälle att yttra sig över Riksbankskommitténs delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) och vill framföra ett antal synpunkter.

 

Sammanfattning

Förbundet avstyrker Förslaget.

 

REMISSYTTRANDE – Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Promemorians förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag, att en försäkring meddelad av ett tjänstepensionsföretag ska kunna klassificeras som en pensionsförsäkring samt vissa förvärv av försäkringsbestånd undantas från stämpelskatt för de fastigheter eller tomträtt som ingår i förvärvet.

 

Yttrande angående Promemorian; Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Förbundet tillstyrker promemorians förslag till ändrade regler.  

 

Stockholm den 23 oktober 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Stefan Ohlson blir ny vd för Sölvesborg-Mjällby Sparbank

Stefan bor idag i Kalmar men då han har haft sommarboende på Tocken i många år har hans hjärta klappat lite extra för Sölvesborg. Stefan och hans familj planerar att flytta till Sölvesborg.

– Vi ser oerhört ljust på bankens framtid med Stefan Ohlson i spetsen. Hans profil och ledaregenskaper stämmer väl in på de kriterier som funnits med på kravlistan vid vd-rekryteringen, säger bankens ordförande, Thomas Andersson Borstam.

 

Fem frågor till Oa Holfve ny ordförande Bergslagens Sparbank

  • 73 år
  • Ordförande i Bergslagens Sparbank sedan den 24/4 2018
  • Ordförande i Bergslagens sparbanksstiftelse under 13 år.
  • Arbetat i sparbanksrörelsen från 1972-1988 och sedan som leverantör till sparbankerna och Swedbank till 2004.
  • Bor i Löa en liten by mellan Kopparberg och Lindesberg.

 

Vilken är bankens hjärtefråga?

– Hjärtefrågan är att berika Bergslagen.

 

Varför jobba i sparbank?

– Sparbanken är det absolut bästa bankorganisationen som finns.

 

Fem frågor till Hans Tiderman

  • 45 år
  • Vd Tjörns Sparbank, började 21 maj 2018.
  • Civilekonom, arbetat 16 år inom Swedbank i olika ledarroller bland annat som Private Banking chef, kontorschef och kundcenterchef.

 

Vilken är din banks hjärtefråga?

– Fortsätta vara en stark aktör i vårt samhälle. Konstant jobba för att vara en bra arbetsgivare för då smittar det av sig till våra kunder och vi kan ge tillbaka ännu mer till bygden.

 

Bästa upplevelsen?

– Att varje kväll få läsa god natt saga till mina barn.

 

REMISSYTTRANDE Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till nya regler beträffande reglering av samhällsviktiga funktioner.

 

Sidor