REMISSYTTRANDE Direktivet om ett ökat aktieägareengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till genomförande av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang.

 

Tillägg till remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Organisationerna tycker dock inte att den presenterade promemorian förmår belysa effekterna på ekonomin i samhället, och särskilt inte effekterna på kreditgivningen till små och medelstora företag. Sammantaget anser därför inte organisationerna att det presenterade underlaget är tillräckligt för att i dagsläget motivera behovet av en skärpt reglering i form av föreskrifter, eller att påskynda ett ikraftträdande av sådana föreskrifter.

 

REMISSYTTRANDE Finansinspektionens förslag till ändring av FI:s föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Inspektionen anför som huvudskäl för den föreslagna höjningen att systemriskerna har ökat sedan den förra höjningen. Inspektionen redovisar utvecklingen i flera indikatorer till stöd för sin uppfattning. Enligt förarbeten till buffertlagen ska ett buffertriktvärde beräknas som framför allt återspeglar kreditcykeln och de risker som beror på en alltför stor kredittillväxt samt den nationella ekonomins särdrag.

Anders Bäckman blir ny vd på Fryksdalens Sparbank

Anders Bäckman har tidigare haft uppdrag som regionchef för Nordea Sjuhärad och Halland, varit ansvarig för flertal privatkontor i och runt Göteborg samt varit landschef för Nordea Shipping.

– Det är med stor glädje och motivation som jag accepterat uppdraget som vd för Fryksdalens Sparbank. Det är en mycket välskött sparbank med en stark och stabil lokal närvaro, säger Anders Bäckman.

REMISSYTTRANDE Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering

Sammanfattning

Förbundet avstyrker Betänkandes förslag till nya regler och reglering av gräsrotsfinansiering.

 

REMISSYTTRANDE Hemställan om lagändring avseende skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker förslaget till lagändring avseende skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal och ställer sig därmed positiva till förslagen om ändringar av övergångsbestämmelser till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

 

REMISSYTTRANDE Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priipsförordningen

Förbundet avstyrker förslaget. Artikel 42 i Mifir och artikel 17 i Priipsförordningen ger Finansinspektionen rätt att vidta produktingripande under vissa förutsättningar. Bestämmelsen i 23 kap. 3b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden erinrar om Finansinspektionens rätt i detta hänseende, enligt sagda artikel i Mifir.

REMISSYTTRANDE Bättre tillsyn och modernisering av EUs konsumentskyddsregler

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till nya och ändrade regler beträffande fyra EU-direktiv som skyddar konsumenternas ekonomiska intressen.

 

REMISSYTTRANDE Grupptalan för att skydda konsumenters intressen och upphävande av direktiv

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final

 

REMISSYTTRANDE Förslag till EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

Allmänt

Förbundet ser fördelar med att skapa en enhetlig lagvalsreglering i unionen vid gränsöverskridande överlåtelser av privaträttsliga fordringar. Förbundet uppfattar emellertid att det aktuella förslaget inte i tillräcklig utsträckning belyser praktiska konsekvenser för gäldenärer som ofta kan vara konsumenter.

Sidor