REMISSYTTRANDE Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priipsförordningen

Förbundet avstyrker förslaget. Artikel 42 i Mifir och artikel 17 i Priipsförordningen ger Finansinspektionen rätt att vidta produktingripande under vissa förutsättningar. Bestämmelsen i 23 kap. 3b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden erinrar om Finansinspektionens rätt i detta hänseende, enligt sagda artikel i Mifir.

REMISSYTTRANDE Bättre tillsyn och modernisering av EUs konsumentskyddsregler

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till nya och ändrade regler beträffande fyra EU-direktiv som skyddar konsumenternas ekonomiska intressen.

 

REMISSYTTRANDE Grupptalan för att skydda konsumenters intressen och upphävande av direktiv

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final

 

REMISSYTTRANDE Förslag till EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

Allmänt

Förbundet ser fördelar med att skapa en enhetlig lagvalsreglering i unionen vid gränsöverskridande överlåtelser av privaträttsliga fordringar. Förbundet uppfattar emellertid att det aktuella förslaget inte i tillräcklig utsträckning belyser praktiska konsekvenser för gäldenärer som ofta kan vara konsumenter.

Fem frågor till Patrik Meijer

 • 51 år
 • Vd Sparbanken Skaraborg sedan idag 4 juni 2018.
 • Började i bank 1987.
 • Jobbat på PKbanken, Nordbanken, Nordea mellan 1987-1998. Handelsbanken 1998-2011. Nykredit 2011-2015.
 • Egenföretagare inom Alternativa Investeringar / Fastigheter 2015-2018. Jobbat inom företagsrådgivning/penningmäklare/chef institutionella kunder/stf vd med mera.
 • Bott 28 år i Stockholm men flyttar nu tillbaka till Skara som är orten där jag växte upp och gjorde grundskolan.
 • Utbildning på Stockholms Universitet.
 • Gift med Cecilia som är konsult.

Ny styrelse vald till Sparbankernas Riksförbund

Göran Hedman, ordförande i Sparbanken i Enköping valdes in som ny ordförande och tackade tidigare ordförande Bo Lundgren för de två år som han varit ordförande.

Tre nya ledamoter valdes även in vid dagens stämma;

 • Bo Bengtsson, vd i Sparbanken Skåne
 • Charlotte Lindberg, vd i Roslagens Sparbank
 • Staffan Påhlsson, vice ordförande i Laholms Sparbank.

 

Omval skedde av vice ordförande Göran Bengtsson, vd i Falkenbergs Sparbank. 

Ledamöter som valdes om var:

Brev till Finansinspektionen

Sparbankernas Riksförbund, nedan Förbundet, har tagit del av rubricerad rapport som innehåller kritik av förhållandevis allvarligt slag riktad mot svenska Sparbanker. Förbundet finner anledning att fästa inspektionens uppmärksamhet på några omständigheter och förhållanden med anledning av inspektionens slutsatser.

Fem frågor till Magnus Bromark

 • 56 år.
 • Började i bank 1983.
 • Vd sedan 23:e april 2018 i Sparbanken i Enköping.
 • Har jobbat ”all over the place” det vill säga började i bankkassa, har varit privatrådgivare, företagsrådgivare, penningmäklare, kreditchef, branschanalytiker, kontorschef, affärsutvecklingschef, marknadschef. Alltså hyggligt bred bankbakgrund.
 • Bor numera igen i Uppsala, efter sejour på 24 år i Luleå respektive Knivsta.
 • Har tre vuxna tjejer (en fru och två döttrar).
 • Akademiskt utbildad i Uppsala respektive Luleå.

REMISSYTTRANDE Promemoria; Krav på rapportering av betalningstider

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Promemorian avseende införandet av en ny lag i vilken företag med mer än 500 anställda ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar.

 

REMISSYTTRANDE Promemoria; Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Promemorians förslag till nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. samt förslagen angående ändring i såväl offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som försäkringsrörelselagen (2010:2043).

 

Yttrande angående Promemorian; Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Förbundet tillstyrker promemorians förslag till nya och ändrade regler som förbättrar de förmånsberättigades ställning i sin helhet.  

 

Sidor