Information från styrelsen i Sparbanken i Karlshamn

Henrik Kördel byter tjänst

Med anledning av Henrik Kördels sjukskrivning har Sparbanken i Karlshamns styrelse och Henrik Kördel kommit överens om att Henrik Kördel byter tjänst från och med den 18 december 2017. Henrik Kördel frånträder rollen som vd och är från och med idag Senior Advisor i Sparbanken i Karlshamn. I Henriks roll som Senior Advisor står han till förfogande såsom en resurs för styrelsen och bankens ledning. Henrik är fortfarande sjukskriven.

Daniel Lang är ny vd i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Daniel Lang är 42 år och bor i Vena, vilket är en av de tre orter där banken har kontor. Han har jobbat i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank i cirka 4 år, senast som Företagsrådgivare.

Daniel arbetade innan dess som fastighetsmäklare i 12 år, varav 8 år som franschisetagare inom Fastighetsbyrån. Han är engagerad i det lokala föreningslivet och medlem i såväl musikkår som manskör.

REMISSYTTRANDE om Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa och vissa anda frågor (FO2017/03554/B) - komplettering

Sammanfattning

Förbundet avstyrker förslaget om föreskriftsrätt enligt 8 kap LBF för Finansinspek-tionen. Förbundet anser att det saknas behov av den föreslagna föreskriftsrätten. 

 

REMISSYTTRANDE: Svar på Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder.

Sammanfattning

Förbundet motsätter sig Riksbankens förslag till ny, detaljerad statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder.
 

Förbundet ansluter sig till Svenska Bankföreningens svar på förslaget.

 

 

Stockholm den 17 november 2017

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande direktör                                        

Lena Silén                                                                             

REMISSYTTRANDE om Promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande (Fi2017/03188/FPM)

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget.  Förbundet anser att begränsningarna av vilka flyttavgifter som får tas ut är väl avvägda, men behöver preciseras i kommande föreskrifter. Detta gäller även handläggningstid vid flytt.

Förbundet ansluter sig i övrigt till Svensk Försäkrings remissyttrande av 2017-11-01.

 

Yttrande

Förbundet ställer sig bakom att de avgifter som försäkringsföretagen får ta ut vid en flytt förtydligas och att de ska vara direkt kopplade till den administrativa hanteringen av flytten.

Jan Hedqvist är ny medarbetare på Sparbankernas Riksförbund

Tillsammans med Bengt Nordström kommer Jan Hedqvist arbeta med juridik och compliance-frågor på Förbundet med start från och med nu.

Jan är jurist med specialisering på finansiell lagstiftning, företagsstyrning och riskhantering samt regelgivning inom dessa områden. Han har 15 års erfarenhet från internationell regelgivning som Baselkommittén för banktillsyn och EU Kommissionen. Han har arbetat med tillsyn på Finansinspektionen i nästan 19 år och innan dess som Management konsult i 8 år varav 4 år på en intern revisionsbyrå. Jan kommer närmast från KPMG

 

REMISSYTTRANDE: om Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa (Fi2017/03554/B)

Sammanfattning

Förbundet avgränsar sitt svar till förslag till lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa.

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa.

 

Hållbarhetscoacher ska hjälpa 11 sparbanker att nå ut med sparbanksidén

Igår träffades de blivande sparbankscoacherna för en kickoff med Sustainergies och Sparbankernas Riksförbund. Det var nyfikna och intresserade studenter som tog del av informationen om sparbankerna och vad jobbet som coach innebär.

Studenterna läser olika utbildningar eller kurser och kommer från närliggande lärosäten till banken som de ska coacha.

 

Möt årets Sparbankscoacher

Bakre raden på bilden:

Mia Bergvall läser grafisk design och kommunikation på Linköpings universitet. Hon ska hjälpa Valdemarsviks Sparbank.

Sparbankernas inspel till att tydliggöra proportionalitetsprincipen

Sparbankerna viktiga för alla svenskars tillgång till bra banktjänster

För omkring 2 miljoner kunder – hushåll och företag - utanför storstadsområden är Sparbankerna den viktigaste bankrelationen. Det handlar om att ge privatpersoner tillgång till fullvärdiga banktjänster. Och det handlar om att ge mindre och medelstora företag utanför storstäderna möjlighet att växa med marknadsutvecklingen i den takt de förtjänar. Sparbankerna har sedan länge tagit ansvaret för att främja en sund utveckling och tillväxt, även utanför storstäderna.

Lantbruksbarometern hösten 2017: Stark framtidstro hos Sveriges lantbrukare

Bäst lönsamhet upplever fortfarande gris- och nötkötts-producenterna med ett lönsamhetsindex på 70 respektive 52. Med ett index på minus 40 upplever växtodlingsproducenterna den svagaste lönsamheten, men de tror på en något förbättrad lönsamhet till hösten 2018. Mjölkproducenterna har en kraftigt förbättrad lönsamhet. Deras lönsamhetsindex har på ett år gått från minus 86 till plus 26.

Sidor