Sören Schelander blir ny vd för Sörmlands Sparbank

– Den digitala utvecklingen och alla nya regelverk ändrar förutsättningarna för hela finansbranschen. Med Sören Schelander får vi bästa tänkbara kompetens och erfarenhet av lokal bankmarknad och affärsplanering med kundnytta i fokus, säger Birgitta Johansson-Hedberg, bankens styrelseordförande och den som lett rekryteringsarbetet.

Sörmlands Sparbanks nuvarande vd Erik Hägglöv, meddelade styrelsen efter årsskiftet att han önskade lämna sin befattning.

REMISSYTTRANDE avgifter hos Finansinspektionen

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt "Förbundet", avger härmed yttrande över promemorian "Avgifter hos Finansinspektionen".

Förbundet tillstyrker Finansinspektionens förslag om avgiftsjusteringar enligt ovannämnda promemoria. 

 

Stockholm den 22 mars 2018

 

Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Lena Silén

REMISSYTTRANDE Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Förbundet har inget att anföra beträffande promemorians förslag angående gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

 

OANADE MÖJLIGHETER – initiativ som ska inspirera fler in i den digitala världen

– Det finns oanade möjligheter att sköta sin bankärenden enkelt och bekvämt i den nya digitala världen oavsett tid och plats. Men ibland kan det behövas lite hjälp för att komma igång – det är därför vi har tagit initiativ till detta projekt, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen och Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund i ett gemensamt uttalande.

REMISSYTTRANDE Förändringar av pelare 2-metod: ränterisk i bankboken

Allmänt

Förbundet tillstyrker Finansinspektionens förslag att ta bort beräkningen av kreditspreadrisk mot företagets egen kreditspread vid bedömning av kapitalkrav för ränterisk i bankboken. Förbundet anser dessutom att hela innehållet i den ursprungliga promemorian FI Dnr 14-14414 bör strykas och under förutsättning att bemyndigande erhålls ersättas med föreskrifter.

 

REMISSYTTRANDE Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Förbundet har inget att anföra beträffande promemorians förslag angående gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

 

Yttrande angående Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

REMISSYTTRANDE Förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet

Allmänt

Förbundet har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet. Förbundet har inte beretts möjlighet att framföra synpunkter på förslagen tidigare i processen, vilket Förbundet beklagar. Förbundet vill med anledning av remissen nu framföra följande synpunkter.

REMISSYTTRANDE Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Betänkandet avseende införandet av två av EU:s förordning som avser att reglera frågor kring makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.

 

REMISSYTTRANDE Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

Ny vd i Sparbanken i Enköping

Efter 16 mycket framgångsrika år har nuvarande verkställande direktören för Sparbanken i Enköping, Göran Hedman, beslutat sig för att gå i pension. Göran kommer att avgå i samband med bankens årsstämma som är fastställd till den 23:e april 2018 och hans sista arbetsdag som vd blir således fredag den 20:e april.

Sidor