Fem frågor till Sören Schelander

  • 53 år
  • Vd i Sörmlands Sparbank sedan 2018-04-05

  • Började bankkarriären 1985 och har med uppehåll för studier varit inom branschen hela mitt yrkesverksamma liv. Sedan 1994 som chef och ledare i olika typer av befattningar, mestadels inom lokal retail banking men även med Strategiska frågeställning på koncernnivå (inom Swedbank och Danske Bank). Kommer närmast från uppdrag som vd för Länsförsäkringar Älvsborg och som styrelseledamot för Länsförsäkringar Bank AB.

  • Bor i Skövde

REMISSYTTRANDE Promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Förbundet delar i allt väsentligt de bedömningar som ligger till grund för förslaget och tillstryker därför förslaget.

Förbundet är dock tveksamt till principen att använda kontrollavgifter som baseras på ett belopp beräknat per person, så som beskrivs i avsnittet Införande av dokumentationsavgift under regler för kontrollavgifts beräkning för personalliggare.

 

Stockholm den 9 april 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, vd och Anders Thorson

Sparbanken Lidköping ordnar en Sparbanksdag den 14 april

Sparbanksdagen arrangeras för att väcka kunskap och intresse hos människorna i Lidköpingsbygden om Sparbanksstiftelsen Lidköpings arbete.  För att visa att de stöttar projekt som är bra för bygden och gör Lidköping till ett bättre ställe att leva och bo i. 

Sedan 1834 har Sparbanken funnits i Lidköping och jobbat för bygdens bästa. Banken har sedan 2001 delat ut över 200 miljoner till olika projekt i Lidköping via sin ägarstiftelse, Sparbanksstiftelsen Lidköping. Utöver detta har banken stöttat föreningslivet lokalt genom att sponsra cirka 90 föreningar i Lidköping.

REMISSYTTRANDE Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

Förbundet delar de bedömningar som ligger till grund för förslaget och tillstryker därför förslaget.

 

Stockholm den 6 april 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Bengt Nordström

Sören Schelander blir ny vd för Sörmlands Sparbank

– Den digitala utvecklingen och alla nya regelverk ändrar förutsättningarna för hela finansbranschen. Med Sören Schelander får vi bästa tänkbara kompetens och erfarenhet av lokal bankmarknad och affärsplanering med kundnytta i fokus, säger Birgitta Johansson-Hedberg, bankens styrelseordförande och den som lett rekryteringsarbetet.

Sörmlands Sparbanks nuvarande vd Erik Hägglöv, meddelade styrelsen efter årsskiftet att han önskade lämna sin befattning.

REMISSYTTRANDE avgifter hos Finansinspektionen

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt "Förbundet", avger härmed yttrande över promemorian "Avgifter hos Finansinspektionen".

Förbundet tillstyrker Finansinspektionens förslag om avgiftsjusteringar enligt ovannämnda promemoria. 

 

Stockholm den 22 mars 2018

 

Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Lena Silén

REMISSYTTRANDE Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Förbundet har inget att anföra beträffande promemorians förslag angående gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

 

OANADE MÖJLIGHETER – initiativ som ska inspirera fler in i den digitala världen

– Det finns oanade möjligheter att sköta sin bankärenden enkelt och bekvämt i den nya digitala världen oavsett tid och plats. Men ibland kan det behövas lite hjälp för att komma igång – det är därför vi har tagit initiativ till detta projekt, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen och Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund i ett gemensamt uttalande.

REMISSYTTRANDE Förändringar av pelare 2-metod: ränterisk i bankboken

Allmänt

Förbundet tillstyrker Finansinspektionens förslag att ta bort beräkningen av kreditspreadrisk mot företagets egen kreditspread vid bedömning av kapitalkrav för ränterisk i bankboken. Förbundet anser dessutom att hela innehållet i den ursprungliga promemorian FI Dnr 14-14414 bör strykas och under förutsättning att bemyndigande erhålls ersättas med föreskrifter.

 

REMISSYTTRANDE Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Förbundet har inget att anföra beträffande promemorians förslag angående gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

 

Yttrande angående Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Sidor