REMISSYTTRANDE Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Mer än ett decennium har gått sedan de allmänna råden trädde i kraft och i och med att den samhälleliga och tekniska utvecklingen ständigt går framåt finns behov av en översyn av de allmänna råden.

Patrik Meijer ny vd för Sparbanken Skaraborg

Patrik kommer närmast från en tjänst som vice vd på Nykredit Banks filial i Sverige, där han varit med och byggt upp den svenska verksamheten. Han började sin bana inom bank redan 1987 och har tidigare arbetat på Nordea och Handelsbanken. I samband med att Patrik tillträder sin nya tjänst kommer han att flytta till Skaraborg med sin familj. Han har sedan 1991 bott i Stockholm, men kommer ursprungligen från Skara och har sedan tidigare en gård i området.

Oanade möjligheter - vi hjälper dig att bli digital bankkund

Tiderna förändras och vi lever i en värld där den digitala utvecklingen snabbt går framåt. Det positiva är att det skapar oanade möjligheter för oss i vardagen. Det för med sig effektivitet och enkelhet när du söker och får information, umgås och håller kontakt med andra. Men ett område som många fortfarande anser vara svårt och krångligt handlar om digitala banktjänster. Idag står ungefär en miljon människor i Sverige utanför centrala tjänster som BankID och Swish.

 

REMISSYTTRANDE Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning”, nedan benämnt ”Förslaget”.

 

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

Tidningen Lyckoslanten får hedersomnämnande av Privata Affärer

Lyckoslanten vill uppmuntra och inspirera barn att lära sig om ekonomi. Tidningen tilldelas nu Årets Hedersomnämnande av Privata Affärer med motiveringen ”I 91 år har denna djupa kunskapskälla spritt lärdom och inspiration åt nya generationer”. Hedersomnämnandet delas ut i samband med Privata Affärers utmärkelse Årets Bank.

– Lyckoslanten är en klassisk tidning värd att spara för framtiden, säger Mats Olsson, fristående bankkonsult och ledamot av Privata Affärers jury.

Information från styrelsen i Sparbanken i Karlshamn

Henrik Kördel byter tjänst

Med anledning av Henrik Kördels sjukskrivning har Sparbanken i Karlshamns styrelse och Henrik Kördel kommit överens om att Henrik Kördel byter tjänst från och med den 18 december 2017. Henrik Kördel frånträder rollen som vd och är från och med idag Senior Advisor i Sparbanken i Karlshamn. I Henriks roll som Senior Advisor står han till förfogande såsom en resurs för styrelsen och bankens ledning. Henrik är fortfarande sjukskriven.

Daniel Lang är ny vd i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Daniel Lang är 42 år och bor i Vena, vilket är en av de tre orter där banken har kontor. Han har jobbat i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank i cirka 4 år, senast som Företagsrådgivare.

Daniel arbetade innan dess som fastighetsmäklare i 12 år, varav 8 år som franschisetagare inom Fastighetsbyrån. Han är engagerad i det lokala föreningslivet och medlem i såväl musikkår som manskör.

REMISSYTTRANDE om Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa och vissa anda frågor (FO2017/03554/B) - komplettering

Sammanfattning

Förbundet avstyrker förslaget om föreskriftsrätt enligt 8 kap LBF för Finansinspek-tionen. Förbundet anser att det saknas behov av den föreslagna föreskriftsrätten. 

 

REMISSYTTRANDE: Svar på Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder.

Sammanfattning

Förbundet motsätter sig Riksbankens förslag till ny, detaljerad statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder.
 

Förbundet ansluter sig till Svenska Bankföreningens svar på förslaget.

 

 

Stockholm den 17 november 2017

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande direktör                                        

Lena Silén                                                                             

REMISSYTTRANDE om Promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande (Fi2017/03188/FPM)

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget.  Förbundet anser att begränsningarna av vilka flyttavgifter som får tas ut är väl avvägda, men behöver preciseras i kommande föreskrifter. Detta gäller även handläggningstid vid flytt.

Förbundet ansluter sig i övrigt till Svensk Försäkrings remissyttrande av 2017-11-01.

 

Yttrande

Förbundet ställer sig bakom att de avgifter som försäkringsföretagen får ta ut vid en flytt förtydligas och att de ska vara direkt kopplade till den administrativa hanteringen av flytten.

Sidor