REMISSYTTRANDE Att främja gröna obligationer SOU 2017:115

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttrande över rubricerat betänkande, nedan benämnt betänkandet. 

Förbundet kan varken tillstyrka eller avstyrka betänkandet då utredningen inte tar ställning i sakfrågan eller presenterar någon slutsats.

Marknaden för gröna obligationer torde vara relativt stor, den är också relativt ung vilket också utredaren skriver. Därför hade det varit angeläget att utredningen redan i detta skede framlagt en uppfattning.

Det har sedan en tid varit känt att EU-kommissionen ska komma med förslag på hur marknaden för gröna obligationer ska regleras så Förbundet har ändå förståelse för att utredaren vill avvakta förslag till lagstiftning.

 

Förbundet vill ändå anföra följande synpunkter på några av de främjande åtgärder som föreslås utredas vidare.

  • Reducerat kapitalkrav för innehav av gröna obligationer kan inte baseras på antaganden om att risken generellt är lägre på gröna obligationer än andra obligationer. Förbundet vill poängtera att kapital alltid måste allokeras för risker som går att förstå och mäta.

 

  • Sänkt riskviktsgolv för bolån till miljömässigt hållbara bostäder exkluderar många kreditgivare om endast de bolån som finansierats via gröna säkerställda obligationer omfattas. Förbundet anser att ett sådant förslag ska omfatta all finansiering av miljömässigt hållbara bostäder och inte endast de företag som ger ut säkerställda gröna obligationer. 

I övrigt avvaktar Förbundet det lagförslag som förväntas komma längre fram.

 

De samlade analyserna kan förhoppningsvis vidareutvecklas och användas till kommande lagförslag under förutsättning att de inte blir föråldrade. I kommande arbete bör man utgå från det arbete som nu är nedlagt.

 

Stockholm den 26 april 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Lena Silén

                                                     

Senast uppdaterad: 
2018-04-30