REMISSYTTRANDE Finansinspektionens förslag till ändring av FI:s föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Förbundet avstyrker förslaget. Inspektionens anför inte tillräckliga skäl för genomförande av den föreslagna höjningen.

Inspektionen anför som huvudskäl för den föreslagna höjningen att systemriskerna har ökat sedan den förra höjningen. Inspektionen redovisar utvecklingen i flera indikatorer till stöd för sin uppfattning. Enligt förarbeten till buffertlagen ska ett buffertriktvärde beräknas som framför allt återspeglar kreditcykeln och de risker som beror på en alltför stor kredittillväxt samt den nationella ekonomins särdrag. Förbundet, som är medvetet om att kredittillväxten är en viktig komponent i bedömningen och hanteringen av systemrisker, uppfattar att inspektionens resonemang helt tar utgångspunkt i systemriskutvecklingen i ett brett perspektiv, istället för att i första hand baseras på analyser av kredittillväxten som sådan. Förbundet menar således att inspektionens analys i större utsträckning behöver utgå från just utvecklingen i kredittillväxt.

Inspektionen anför också att utlåningen nu växer snabbare än när den kontracykliska bufferten senast höjdes. Förbundet är inte övertygat om att denna slutsats i och för sig bör läggas till grund för en höjning av buffertvärdet. Istället hade Förbundet uppskattat en jämförelse med förhållanden i jämförbara europeiska länder och en analys av effekter på kredittillväxten av andra kommande regelverk, som utgångspunkt. Den kontracykliska bufferten ligger för övrigt redan på en tillräckligt hög nivå och höjningar utöver den nu föreslagna kan inte genomföras utan särskilda förfaranden. 

Inspektionen hävdar att ökad marknadsfinansiering medför ökad systemrisk som bankerna behöver hålla mer kapital för. Förbundet delar uppfattningen att ökad marknadsfinansiering kan innebära ökad systemrisk, men hävdar bestämt att banker inte kan åläggas kapitalkrav för risker som bankerna av olika skäl avstått från att exponera sig för.

I promemorian konstaterar inspektionen att svenska banker har god motståndskraft som har ökat efter det förra höjningsbeslutet. Förbundet har sammantaget svårt att förstå att något behov av höjning av det kontracykliska buffertvärdet skulle föreligga. Låntagare bör inte drabbas av ökade kreditkostnader på grund av kapitalkravs-höjningar som inte kan motiveras.                   

 

Stockholm den 27 augusti 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen,Verkställande Direktör och Bengt Nordström

                                                                       

Senast uppdaterad: 
2018-08-28