REMISSYTTRANDE Förslag till EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

Allmänt

Förbundet ser fördelar med att skapa en enhetlig lagvalsreglering i unionen vid gränsöverskridande överlåtelser av privaträttsliga fordringar. Förbundet uppfattar emellertid att det aktuella förslaget inte i tillräcklig utsträckning belyser praktiska konsekvenser för gäldenärer som ofta kan vara konsumenter.

Enligt huvudregeln i förslaget ska lagen i det land där överlåtaren av en fordran har sin hemvist vara styrande för sakrättsliga bedömningar beträffande fordran. Förbundet bedömer att problem kan uppstå i situationer i vilka det är svårt att avgöra var en överlåtare har eller har haft sin hemvist och att det följaktligen kan vara svårt för gäldenären att avgöra till vilken part denne kan prestera med befriande verkan. Förhållandet att olika länder har olika regler i detta hänseende, vilket förefaller vara det förhållande som föranlett förslaget, innebär att en gäldenär som är osäker på huruvida en utländsk påstådd borgenär verkligen är legitimerad, måste utreda borgenärens hemvist vid viss tidpunkt samt därutöver innebörden i lagen som gällde i landet för hemvisten.

 

 

Stockholm den 8 juni 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Bengt Nordström

 

 

 

Senast uppdaterad: 
2018-06-08