REMISSYTTRANDE Förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttrande över rubricerat förslag. 

Allmänt

Förbundet tillstyrker förslaget, men har synpunkter på enskilda komponenter i förslaget. Dessa redovisas i det följande.

 

Tillståndsplikt och ansökningsförfarande

För anknutna försäkringsförmedlare som avser att distribuera försäkringsbaserade investeringsprodukter kommer enligt lagförslag införas krav på tillstånd från FI. Förbundets medlemmar har sedan lång tid bedrivit aktuell verksamhet och kommer således att behöva söka tillstånd för denna, på grund av de nya reglerna. Enligt förslaget ska en sökande lämna uppgifter om ledningspersoner till grund för lämplighetsbedömning av dessa samt lämna uppgifter om företagets förehavanden i andra avseenden. En ansökan om tillstånd ska vidare innehålla information om det sätt på vilket ett sökande företag uppfyller kraven på insikt och erfarenhet, ekonomisk skötsamhet samt lämplighet i övrigt.    

Förbundet uppfattar att det anvisade formuläret, bilaga 2, inte innehåller fält för samtliga slag av den begärda informationen och konstaterar således att ytterligare bilagor kommer behövas i en ansökan. 

Förbundet har inget att invända mot omfattningen av de uppgifter som enligt inspektionens förslag ska lämnas i samband med att en för inspektionen tidigare okänd aktör ansöker om tillstånd att bedriva försäkringsdistribution.    

För aktörer som emellertid redan har andra verksamhetstillstånd och således är underkastade myndighetens tillsyn och regering, synes omfattningen av uppgifter till grund för ett tillstånd för försäkringsdistribution vara onödigt omfattande och betungande. Sparbanker har tillstånd för bankrörelse och i omfattande utsträckning även tillstånd för värdepappersrörelse. Finansinspektionen har god kunskap om Sparbankernas förehavanden. Personer i ledningsbefattningar har redan varit föremål för inspektionens ledningsprövning och företagen är redan underkastade omfattande regelverk med ändamål att skydda konsumenter och stabilitet av väsentligen större betydelse än de regler som en försäkringsdistributör utan andra tillstånd kommer vara.

Mot denna bakgrund anser Förbundet att inspektionen bör överväga ett förenklat ansökningsförfarande för företag som redan har bedrivit det aktuella slaget av försäkringsdistribution och redan är underkastad myndighetens reglering och tillsyn.           

 

Vem som ska anses ingå i ledningen

I förslaget till föreskrifter anges befattningar som ska anses ingå i ledningen för en juridisk person, med avseende på fyra olika slags associationer. Sparbanker nämns inte i förslagets uppräkning. Med Sparbanker avses vanligen även sådana banker som enligt förfarande i sparbankslagen ombildats till bankaktiebolag. Förbundet anser att Sparbanker som inte har ombildats bör hanteras som aktiebolag och att följaktligen Sparbanker bör läggas till i den första strecksatsen i bestämmelsen i 5 kap 2§.  

 

Ersättningar till och från tredje part med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter

Enligt lagförslagets bestämmelse i 6 kap 8 § ges bemyndigande till regeringen eller myndighet, att meddela föreskrifter om kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner som en försäkringsdistributör får lämna till eller ta emot från någon annan än kunden, med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Förbundet kan inte se att de föreslagna föreskrifterna innehåller några bestämmelser om kriterier i aktuellt hänseende och uppfattar således att inspektionen inte avser göra bruk av det föreslagna bemyndigandet. Förslaget till föreskrifter innehåller visserligen en bestämmelse i 8 kap 6 § enligt vilken en ersättning inte ska vara godtagbar enligt lagförslagets bestämmelse, om ersättningen kan medföra intressekonflikt. Denna bestämmelse avser all försäkringsdistribution, och innebär således inte något förtydligande ifråga om kriterierna för bedömning av ersättningar vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter. 

Förbundet anser att de föreslagna föreskrifterna inte är tillräckligt konkreta i beskrivningen av vad som krävs för att en ersättning ska bedömas vara tillåten. Företag som bedriver verksamhet under risk för sanktion i händelse av bristande regelefterlevnad behöver av rättssäkerhetsskäl få klar vägledning i föreskrift om de krav som ställs på dem.

 

Opartisk analys 

Förbundet har svårt att förstå vad som avses med den föreslagna bestämmelsen i 13 kap 3 § sista stycket och misstänker att något fel har förekommit i den språkliga behandlingen av förslaget.

 

Insikt och erfarenhet

Enligt förslagets bestämmelse i 5 kap 1 § ska insikt och erfarenhet ligga på en nivå som är lämplig och tillräcklig. I remiss-promemorian utvecklar FI att betydelsen av detta krav får avgöras från fall till fall. 

Förbundet delar inspektionens uppfattning om att kravet på insikt och erfarenhet bestäms av den verksamhet som företaget driver, men anser oaktat detta att kraven i detta hänseende borde kunna beskrivas tydligare än vad som gjorts i förslaget och i promemorian.   

 

God försäkringsdistributionssed

Enligt de föreslagna föreskrifterna ska ett företag ha interna styrdokument om det sätt på vilket företagen ska följa och tillämpa god försäkringsdistributionssed. Någon närmare vägledning om vad som innefattas i god försäkringsdistributionssed ges dock inte i de föreslagna föreskrifterna eller i inspektionens promemoria. Inspektionen förklarar i promemorian att den finner det olämpligt i föreskrifter närmare reglera vad som innefattas i god försäkringsdistributionssed. 

Förbundet har svårt att förstå att det skulle kunna vara olämpligt att med stöd av det föreslagna bemyndigandet i lagförslaget precisera vad som avses med termen god försäkringssed. Förbundet anser att kravet på företagen att ha styrdokument i ämnet, gör att inspektionen behöver precisera sin uppfattning av vad som avses med begreppet.  

 

Stockholm den 27 april 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Bengt Nordström

                                                        

Senast uppdaterad: 
2018-04-30