REMISSYTTRANDE Förslag till vissa ändringar i amorteringskraven

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttrande över rubricerat förslag.

Allmänt

Förbundet tillstyrker förslaget men finner anledning att i sammanhanget även kommentera ett förhållande som för närvarande inte är föremål för ändring av föreskriften, men som enligt Förbundets uppfattning borde vara det eller åtminstone borde föranleda ett klargörande från inspektionen.

Förbundet delar inspektionens uppfattning att bolån som lämnas av LVB-företag ska omfattas av amorteringskraven enligt föreskriften. Konkurrens- och konsumentskäl talar för en utvidgning av tillämpningsområdet till sådana företag. Förbundet delar även uppfattningen om att kapitalfrigöringskrediter inte ska utlösa amorteringsplikt enligt föreskrifterna.

 

Tillämpning av föreskriften

Inför ikraftträdandet av det skärpta amorteringskravet informerade inspektionen i möten med de stora bolångivarna och med Förbundet, om att amorteringskravet skulle tillämpas på sådant sätt att amortering som en gäldenär fullgör enligt en kredit som upptagits innan amorteringsföreskriften trädde ikraft, fick avräknas mot amorteringsbeloppet för senare upptagna krediter som på grund av föreskriften utlöste amorteringsplikt. Förbundet gjorde inspektionen uppmärksam på att föreskriften inte tillåter sådan avräkning, varpå inspektionen underhandsvis förklarade att föreskriften tyvärr utformats på ett sätt som inte varit avsett, och att inspektionens avsikt varit att avräkning trots detta skulle få ske. Inspektionen hade därför ingen avsikt att i tillsynen ägna frågan något utrymme, och förklarade vidare att avräkning vore tillåten trots den olyckliga formuleringen i föreskriften, som rent formellt ovedersägligen utgjorde hinder för avräkning. Inspektionen upplyste sedermera under diskussionerna i saken att den övervägde att i samband med de planerade ändringarna av föreskriften, även genomföra ändring i föreskriften så att avräkning skulle göras uttryckligen tillåten.

 

Förbundet har nu noterat att någon ändring av föreskrifterna varigenom avräkning föreslås bli tillåten, inte förekommer i förevarande förslag och av denna anledning ställt fråga till berörda tjänstemän vid inspektionen om anledningen till detta. Inspektionen har i möte den 24 april besvarat Förbundet och förklarat att den nu inte anser att avräkning ska vara tillåten och att således föreskrifterna inte ska ändras i aktuellt hänseende. I sammanhanget har inspektionen också förklarat att ändringar inte utan vidare bör göras i de aktuella föreskrifterna, eftersom dessa i juridisk-teknisk konstruktion är så komplicerade att risken för oönskade följdfel inte kunde överblickas av inspektionen. Inspektionen har upplyst att den f.ö. finner frågan om avräkning sakna praktisk betydelse och att den sannolikt inte kommer att tillmäta frågan någon betydelse i tillsynen.  

 

I den uppkomna situationen kan det konstateras att Finansinspektionen har lämnat olika besked till olika delar av bolånebranschen i frågan huruvida avräkning får förekomma eller ej. Förbundet har efter utdragen process slutligen fått beskedet att avräkning inte är tillåten eftersom föreskrifterna inte medger avräkning samt att planer på att ändra föreskrifterna så att avräkning görs tillåten, inte finns. Övriga bolånegivare har fått beskedet att avräkning är tillåten även om föreskrifterna kan uppfattas säga motsatsen. 

 

Förbundet anser att Finansinspektionen har anledning att se över formerna för dialog med dem som har att rätta sig efter myndighetens föreskrifter. Det är enligt Förbundet inte acceptabelt att myndighetens tjänstemän muntligen ger uttryck för att en föreskrift skulle få tillämpas på sådant sätt som föreskriften enligt dess lydelse inte tillåter. Det är heller inte acceptabelt att olika delar av branschen ges olika besked om hur en föreskrift ska eller får tillämpas. Det är slutligen svårt att förstå att myndigheten skulle ha konstruerat så pass komplicerade föreskrifter att myndigheten själv inte vore kapabel att överblicka effekter av ändringar i desamma, och att sagda förhållande skulle tillåtas påverka den faktiska utformningen av myndighetens föreskrifter.

 

Förbundet har upprepade gånger föreslagit att inspektionen ska prestera ett klargörande för hela branschen i frågan om tillåtlighet av avräkning. Sådant klargörande kan lämpligen göras på inspektionens hemsida, i den Q&A som särskilt upprättats för amorteringskravets praktiska tillämpning.

 

 

Stockholm den 9 maj 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Bengt Nordström                                                                      

Senast uppdaterad: 
2018-05-09