REMISSYTTRANDE Genomförandet av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttrande över departementets promemoria om genomförandet av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. I det följande redovisar Förbundet sin uppfattning beträffande några komponenter i förslaget.

Mekanismen för bank- och betalkonton

Förbundet anser att reglerna om mekanismen inte bör utformas på sådant vis att mekanismen får en mer omfattande funktion än vad direktivets minimiregler kräver.

Även om effektivitetsskäl kan åberopas för en extensiv användning av mekanismen, menar Förbundet att integritets- och säkerhetsskäl väger tyngre. Ju fler ändamål som mekanismen skulle tjäna, desto större omfattning av uppgifter skulle mekanismen sannolikt behöva innehålla och följaktligen skulle intresset öka för obehöriga att genom intrång komma över uppgifter i mekanismen, eller genom attacker störa mekanismens funktion.

Således bör inte andra slag av konton än sådana som har IBAN-nummer omfattas av mekanismen. Vidare bör inte beskattningsändamål eller utsökningsändamål, komma ifråga för uppgiftsinhämtning genom mekanismen. Endast Finanspolisen och Säkerhetspolisen bör enligt Förbundet ges tillträde till mekanismen. Följaktligen bör någon av dessa två myndigheter ansvara för administrationen av mekanismen. 

 

Vad härefter gäller de uppgifter som mekanismen föreslås omfatta, delar Förbudet utredarens uppfattning om att avsteg från direktivet kan motiveras med avseende på uppgifter om datum när konton öppnats. Sådana uppgifter kan i vissa fall vara  mycket svåra att tillhandhålla och förutsätter omfattande manuellt arbete. Ifråga om kravet på uppgift om fullständigt namn hos kontohavare får Förbundet anföra att banker inte alltid har kännedom dessa uppgifter, även om de uppgifter som banken har beträffande en kontohavare är tillräckliga för att uppfylla kraven ifråga om kundkännedom. Såvitt Förbundet kan se, finns inget krav i direktivet på att namnuppgifter måste omfatta samtliga namn hos en kontohavare. Förbundet anser mot denna bakgrund av kravet på att tillhandahålla uppgift om fullständigt namn bör slopas.

 

Enligt utredaren är det meningen att de finansiella företagen ska ansluta sig till mekanismen genom att teckna avtal. Förbundet anser att konstruktionen med anslutning genom avtal inte passar för det ändamål som mekanismen ska ha. Relationen mellan det finansiella företaget och staten företrädd av en myndighet är av offentligrättslig karaktär och präglas av företagets skyldighet att tillhandahålla staten angivna uppgifter på visst sätt. Förbundet menar därför att samtliga komponenter i relationen mellan företaget och staten med avseende på mekanismen ska regleras uteslutande i författning och myndighetsbeslut.

 

Stockholm den 5 december 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, verkställande direktör och Bengt Nordström

                             

 

Senast uppdaterad: 
2018-12-05