REMISSYTTRANDE Grupptalan för att skydda konsumenters intressen och upphävande av direktiv

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final

 

Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final

Förbundet tillstyrker Förslaget till grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen. Eftersom Förslaget utvidgar tillämpningsområdet för grupptalan till att även avse finansiella tjänster, som kan avse sådana tjänster som Förbundets medlemmar erbjuder, anser Förbundet det vara av särskild vikt att de föreslagna reglerna kring vem som har rätt att väcka grupptalan hos domstolar eller administrativa myndigheter, fasställs enligt de minimikriterier som uppställs i Förslaget.

 

Vidare anser Förbundet att förslaget också innehåller garantier för att effektivitet ska uppnås genom bl.a. genom de krav på skyndsamhet som uppställs samt kravet på att medlemsstaterna åläggs att vidta åtgärder för att tillse att grupptalan, som avser artiklarna 5 och 6 i Förslaget, handläggs med vederbörlig skyndsamhet.

  

Eftersom det nu är svårt att bedöma effekterna av förslaget, anser Förbundet att Förslaget till utvärdering efter fem år är ett rimligt sätt att bedöma om Förslaget har fått avsedd effekt.     

 

Stockholm den 14 juni 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                     

Senast uppdaterad: 
2018-06-14