REMISSYTTRANDE Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet, dnr: 2018-05893, 2017-11001, 2017-10972 och 2018-05920.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till nya regler beträffande reglering av samhällsviktiga funktioner.

 

Yttrande angående Myndigheten för samhällskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet, dnr: 2018-05893, 2017-11001, 2017-10972 och 2018-05920.

Förbundet avstår från att yttra sig då den föreslagna regleringen inte kommer att beröra Förbundets medlemmar med den avgränsning som gjorts till att avse kreditinstitut enligt 1 kap 5 § 10 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som enligt Finansinspektionens årliga tillsynskategorisering tillhör kategori 1 eller 2. Förbundet konstaterar också att Förbundets medlemmar redan omfattas av motsvarande reglering som den nu föreslagna.

 

Stockholm den 29 augusti 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                  

Senast uppdaterad: 
2018-08-29