REMISSYTTRANDE Promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttande över rubricerad promemoria, nedan benämnd förslaget.

Förbundet delar i allt väsentligt de bedömningar som ligger till grund för förslaget och tillstryker därför förslaget.

Förbundet är dock tveksamt till principen att använda kontrollavgifter som baseras på ett belopp beräknat per person, så som beskrivs i avsnittet Införande av dokumentationsavgift under regler för kontrollavgifts beräkning för personalliggare.

 

Stockholm den 9 april 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, vd och Anders Thorson

Senast uppdaterad: 
2018-04-13