REMISSYTTRANDE - Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Betänkande: Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64) 

Sammanfattande synpunkter

Sparbankernas Riksförbund är positiva till förslaget om att även mäklarföretag ställs under tillsyn. Förbundet vill dock anföra några synpunkter på förslaget, dels den föreslagna definitionen av närstående och dels det utredningen skriver i författningskommentaren om små och stora mäklarföretags skyldigheter.

 

Närstående

Förbundet tillstyrker att den nuvarande närstående kretsen utvidgas till att även omfatta mäklare som bedriver verksamhet i samma mäklarföretag.

Förbundet anser dock att mäklare som verkar under samma varumärke inte kan betraktas som närstående enbart av det faktum att man just gör detta.

En sådan bestämmelse skulle negativt kunna påverka marknaden på framför allt mindre och inom sig närliggande orter, där flera mäklarföretag – många gånger med stor marknadsandel – verkar under samma varumärke

 

Fastighetsmäklarföretagets ansvar

Förbundet anser att alla mäklarföretag ska åläggas samma skyldigheter. Om man som kund anlitar ett litet eller stort mäklarföretag måste man känna trygghet i att samma skyldigheter gäller för företaget. I kundrelationen får inga skillnader förekomma beroende på storlek av företag. En proportionalitet kan däremot åstadkommas på annat sätt, ex genom rapporteringsfrekvens.

 

Stockholm den 3 december 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, verkställande direktör och Anders Thorson

Senast uppdaterad: 
2018-12-05